Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Περιβαλλοντικές Μελέτες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

• Μελέτη υγρών αποβλήτων
• Μελέτη στερεών αποβλήτων
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση
• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά πρότυπα ISO 14001 και EMAS
• Χ.Υ.Τ.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ.
• Μελέτες IPPC

design by S & Team | development by Digitalbox