Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Μελέτες Υδραυλικές

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Ύδρευση οικισμών
• Αποχέτευση όμβριων υδάτων οικισμών
• Αποχέτευση ακαθάρτων
• Αποχέτευση όμβριων υδάτων οδών
• Εγγειοβελτιωτικών έργων
• Διευθέτηση ρεμάτων
• Βιολογικοί καθαρισμοί
• Υδρολογικές

design by S & Team | development by Digitalbox