Θεοκρίτου 1, 121 34 Περιστέρι,
τηλ: 210 5716 550 fax: 210 5716 542
Μελέτη Βάσης Στάθμευσης HOVERCRAFT

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ

• Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις
• Επιτόπου δοκιμές (SPT)
• Εργαστηριακές δοκιμές
• Γνωμάτευση θεμελιώσεων

design by S & Team | development by Digitalbox